REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. Postanowienia ogólne.


1.1 Sprzedawcą jest firma CUMULUS Jacek Mazoń z siedzibą w 55-040 Bielanach Wrocławskich ul. Ksztanowa 13, biuro: 50-503 Wrocław, ul Prudnicka 8/8 NIP: 917-103-00-30 REGON: 930917336 ;Tel./fax: 071 727 18 36, e-mail sklep@ekocumulus.pl wpisaną przez Wójta Gminy Kobierzyce  do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
1.2 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.ekocumulus.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom;
1.3 W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera 
 Mozilla, Firefox, itd. z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java
1.4 Warunkiem zakupów jest posiadanie czynnego konta poczty elektronicznej
1.5 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają dokonanie zakupów
1.6 Podane w ofercie ceny, są cenami netto w walucie polskiej.
1.7 Wszystkie produkty / usługi oferowane w sklepie ekocumulus.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
1.8 Sprzedający realizuje zamówienie w sposób wybrany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
1.9 Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie internetowej ekocumulus.pl przed złożeniem Zamówienia.    

§2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;
2.2 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok,
2.3 Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji zgodnie ze stanem faktycznym i tym samym założenie Konta.
2.4 Poprawne złożone zamówienie obejmuje: dane kontaktowe i adresowe Kupującego, wybór Produktu wraz z ceną, sposób dostawy, sposób płatności.
2.5 Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma prawo dowolnie zmieniać zawartość koszyka.
2.6 Po złożeniu Zamówienia jego treść może być skorygowana lub anulowana przez Kupującego, w tym celu należy skontaktować się z obsługą sklepu pod numerem 733 333 568/071 727 18 36  lub drogą elektroniczną anulować złożone Zamówienie.
2.7 Sprzedawca w razie wątpliwości dokonuje weryfikacji złożonego Zamówienia pod kątem jego rzetelności i prawdziwości. W przypadku stwierdzenia nierzetelności lub nieprawdziwości złożonego Zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
2.8 W przypadku gdy Kupującym jest Konsument, wówczas Sprzedający nawiąże z nim kontakt w sposób wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku nieusunięcia wątpliwości w zakresie informacji i danych wskazanych przez Kupującego będącego Konsumentem w formularzu zamówienia, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
2.9 Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma od Sprzedającego automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji w formie wiadomości email. W potwierdzeniu zamieszcza się dane Kupującego, ilość zamówionych Produktów, cenę jednostkową, cenę całkowitą oraz dane Sprzedającego.
2.10 Z chwilą otrzymania przez Kupującego w/w potwierdzenia Zamówienia, Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą.
2.11 Nieotrzymanie od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do 24 godzin po złożeniu Zamówienia, oznacza że Zamówienie mogło nie dojść do Sprzedającego
2.12 Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować Zamówienia z tego powodu, że przedmiot Zamówienia nie jest dostępny - niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym poczytuje się jako niezawartą.
2.13 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
2.14 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail:
- dane do wysyłki,
- wybór płatności (pobranie lub przelew),
- podmiotu świadczącego usługi pocztowe
- telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
- ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);
2.16 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na rachunek bankowy Bank Zachodni WBK S.A. 36 1090 1522 0000 0001 1043 0322 wpisując numer zamówienia w tytule płatności.
2.17 Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
2.18 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki 
 zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie;
2.19 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia 
 prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad,
2.20 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2.21 Dostawa odbywa się z pomocą irmy spedycyjnej Dachser i ich ceny i zastrzegają sobie cennik transportu towaru:
Do 35 kg – wysyłka UPS – koszt 15-25 EUR

Ponad 35 kg  - najcześciej firma spedycyjna Dachser:
do 100 kg – 50 EUR
do 200 kg – 65 EUR
do 300 kg – 95 EUR
do 400 kg – 115 EUR
do 500 kg – 140 EUR
do 600 kg – 165 EUR
do 700 kg – 195 EUR
do 800 kg – 220 EUR
do 900 kg - 245 EUR
do 1000 kg – 270 EUR
...
1900-2000 kg – 500 EUR
...
2400-2500 kg – 625 EUR
Warunek to max. 3 palety i do 180 m profili.


§3. Odstąpienie od umowy.

3.1 Osoby fizyczne mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
3.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę CUMULUS Jacek Mazoń z siedzibą w 50-503 Wrocław, ul Prudnicka 8/8 NIP: 917-103-00-30 REGON: 930917336 ;Tel./fax: 071 727 18 36, e-mail sklep@ekocumulus.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.
3.3 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3.4 Skutki odstąpienia od umowy
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
 „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres : CUMULUS Jacek Mazoń , 50-503 Wrocław, ul Prudnicka 8/8  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;
2. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia
3. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący
4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
5.Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
6.W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.5 Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
3.6 Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:
1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy; Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust.
   3 ustawy o prawach konsumenta);
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§4. Reklamacja.

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres CUMULUS Jacek Mazoń  50-503 Wrocław, ul Prudnicka 8/8 Tel./fax: 071 727 18 36, e-mail sklep@ekocumulus.pl
4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:  
     a) zgłoszenie wady (usterki),
     b) roszczenie,
     c) dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);
4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;
4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.
4.5 Reklamacją nie zostaną objęte urządzenia, które zostały podłączone, zamontowane w nieprawidłowy sposób lub zostały uszkodzone w wyniku ich nieprawidłowego użytkowania.
                                                                      

§5. Poufność i ochrona prywatności.

5.1 Firma Cumulus Jacek Mazoń jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;
5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

§6. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię.

6.1 Sprzedawca spełnia wymogi ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię;
6.2 Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż wykonanie przedmiotowych powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu;
6.3 Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:
  1) dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, etykiety i karty  sporządzonych w języku polskim;
  2) dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym energię;
  3) umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;
6.4 Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie;
6.5 Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.  
           

§7. Postanowienia końcowe.

7.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);
7.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej;
7.3 Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;
7.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;
7.5 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;
7.6 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:
    1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:
a) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna 
 o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,
b) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
c) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
d) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
   2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
a) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;
7.7 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;
7.8 W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").