KLIENCI INDYWIDUALNI - DLA DOMU

Klient Indywidualny jest Prosumentem, czyli wytwórcą i jednocześnie odbiorcą produkowanej przez siebie energii elektrycznej.

Co jest ważne z Twojego punktu widzenia ?
  1. Finansowanie instalacji PV- popatrz w zakładkę Finansowanie, a dowiesz się o wszystkich możliwościach,
  2. Rachunki za prąd możesz zamienić na spłatę instalacji,
  3. Brak obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i zgłaszania zamiaru budowy systemu fotowoltaicznego do mocy 40 kWp,
  4. Podatek VAT:
                                                                                                    - 8%- instalacja na budynku mieszkalnym (powierzchnia użytkowa nieprzekraczająca 300 m2), 
          - 23%- dach budynku innego niż mieszkalny (np. garaż),  system naziemny.Co wynika z ustawy  z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2016; pozycja: 925 )?

1.
Wirtualny magazyn energii - zapewnione bilansowanie energii w ciągu roku (tzw. opusty), bilansowanie dotyczy opłaty za energię i dystrybucję
      1 do 0,8 dla mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW
      1 do 0,7 dla mikroinstalacji od 10kW do 40kW. Bilansowanie obowiązuje przez 15 lat od połączenia mikroinstalacji do sieci,
2. Zakład energetyczny pokrywa koszty wymiany licznika na dwukierunkowy (w związku z bilansowaniem energii),
3.
Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do  bezpłatnego podłączenia instalacji fotowoltaicznej do 40kWp do sieci elektroenergetycznej i do mocy przyłączeniowej obiektu,
4.
Prosument nie zostaje przedsiębiorcą tzn. nie płaci od tej energii podatku dochodowego, akcyzy i VAT-u,
5.
Przedsiębiorstwo energetyczne rozlicza na bieżąco zużycie prądu i jego bilansowanie, Prosument musi tylko zgłosić instalację,
6.
Należy mieć umowę kompleksową z przedsiębiorstwem energetyczne,
7.
Dostępne jest bilansowanie trójfazowe zużycia energii w budynku tzn. przed rozliczeniem sumuje się energię wytworzoną  3 faz i odejmuje łączne  zużycie z 3 faz.Podstawa prawna- fragment ustawy poniżej Dz. U. z 2017 r. poz. 1148

Rozdział 2

Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub z biopłynów.

Art. 4. 1. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8.

2. Rozliczenia ilości energii, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji.

3. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przekazanych przez tego operatora w taki sposób aby ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii była rozliczona po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji.

4. Od ilości rozliczonej energii elektrycznej, w sposób, o którym mowa w ust. 1, prosument nie uiszcza:

1) na rzecz sprzedawcy, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, opłat z tytułu jej rozliczenia;

2) opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta; opłaty te są uiszczane przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego przyłączona jest mikroinstalacja.

5. Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym.

6. Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, informuje prosumenta o ilości rozliczonej energii, o której mowa w ust. 1, zgodnie z okresami rozliczeniowymi przyjętymi w umowie kompleksowej.

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prosumenta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) stosuje się przepisy o ochronie praw odbiorcy końcowego oraz przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

8. Wytwarzanie i wprowadzanie do sieci energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

9. Wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a także pobieranie tej energii z sieci, o których mowa w ust. 1, nie są świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.2).

10. Pobrana energia podlegająca rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1, jest zużyciem energii wyprodukowanej przez danego prosumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846, 960,1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024 oraz z 2017 r. poz. 60 i 379.

11. Nadwyżką ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci wobec ilości energii pobranej przez niego z tej sieci dysponuje sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w celu pokrycia kosztów rozliczenia, w tym opłat, o których mowa w ust. 4.

12. Nadwyżka ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 11, nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.3)
 
Danie główne... ZYSK
  •        Przykład zestwu 3 kWp:
 
  •        Przykład zestawu 10 kWp:


Wykres pokazuje wkład, jaki trzeba zainwestować w stosunku do zysku, który instalacja będzie generować. Układ fotowoltaiczny zacznie przynosić oszczędności już po 7 latach.

PODSUMOWANIE

Ile zyskam?

Mogą Państwo zaoszczędzić 180 000zł w przeciągu 25 lat !
Żywotność systemu to 25 lat, a więc 18 lat to czysty zysk !