Banki na rynku Polskim oferujące kredytowanie instalacji fotowotaicznych:
 •          ING Bank
 •          Credit Agricole
 •          Alior Bank Eko- Raty
 •          BGŻ BNP Paribas
 
SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE MOŻLIWEGO FINANSOWANIA I DOTACJI
(NA CZAS- SIERPIEŃ 2017r.) :
 
EkoCumulus oferuje pośrednictwo w zakresie pozyskania dofinansowania inwestycji.
 
 1.     NFOŚiGW
 
 •         Region- na mikroinstalacje prosumenckie OZE
o   alternatywa programu Prosument, Kawka,
o   Forma- zwrotne preferencyjne niskooprocentowane pożyczki
o   przyznawane za pośrednictwem funduszy wojewódzkich (WFOŚiGW) na określonych przez nich warunkach
o   nabór wniosków przez WFOŚiGW- do 29.09.2017r.,
o   czas trwania do 31.12.2023r.,
o   program Region przewiduje uprzywilejowane oprocentowanie w stosunku do finansowania projektów środowiskowych w pozostałych dziedzinach ochrony środowiska
 
 •         E- Kumulator- w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsiewzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki.”
Forma- pożyczki dla przedsiębiorstw na zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery.
o   nabór wniosków: od 20.02.2017 do 20.12.2017r.,
o   pożyczki wynoszące od 1mln zł do 90 mln zł. (3-miesięczny WIBOR + 50 pb, nie mniej niż 2 proc. w skali roku), będą mogły ulec częściowemu umorzeniu.
 
 1.     WFOŚiGW
brak
 
 1.     POIŚ
 
 •         Odbiorcami wsparcia będą głównie:
- podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego)
- podmioty prawne (w szczególności duże przedsiębiostrwa)
jedynie- „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”; dotacja styczeń 2018 r.
 
Więcej informacji:http://fundusze-europejskie.net/program_operacyjny_infrastruktura_i_srodowisko
 
 1.     Regionalne Programy Operacyjne- odpowiednie dla danego województwa dla szerokiego spectrum odbiorców
Więcej informacji:
wyszukiwarka dotacji:http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/
 
 •         Województwo dolnośląskie
brak
 • Województwo wielkopolskie
„Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”
Opis projektu:budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej)
o   Forma- dotacje do 85% kosztów kwalifikowanych na instalacje prosumenckie lub budynki użyteczności publicznej
o   dotacja  od 30.06.2017 do 31.08.2017
o   o dofinansowanie mogą ubiegać się:
JST, ich związki i stowarzyszenia,
organizacje pozarządowe które następnie sfinansują inwestycję, wybranym podmiotom,
państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne,
przedsiębiorcy,
spółdzielnie mieszkaniowe,
szkoły wyższe,
podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 •         Województwo lubuskie
brak
 
 •         Województwo opolskie
brak
 •         Polska
„Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci”
o   Forma- dofinansowanie do -85% kosztów kwalifikowanych
o   beneficjent- klastry energii,
o   nabór: od 31.07.2017 r. do 29.09.2017 r.,
o   przewidziane na instalację powyżej 2MW
 
 1.      Agencje, Instytucje Pośredniczące- prosumenci za pośrednictwem gmin
 
 •          Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca-
- Dotacje do -85% na mikroinstalacje prosumenckie; składnie wniosków za pośrednictwem gmin- zakończone, trwa podpisywanie umów, realizacja 2018
Więcej informacji:  http://www.dip.dolnyslask.pl/o-programie/poznaj-projekty.html
 
 1.     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 
 •         Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- rolnicy
"Modernizacja gospodarstw rolnych"
o   poziom dofinansowania- 50% kosztów kwalifikowanych (młodzi rolnicy- 60%)
o   dodatkowy nabór wniosków
o   obszar D (racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakosći produkcji, zwiększenie wartości dodanej produktu= zakup urządzeń)- I kwartał 2018r.
o   obszar A, B, C (rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego)- II kwartał 2018r.
 
 1.     Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju- realizowany  w ramach Programu Priorytetowego  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przy wsparciu Unii Europejskiej.
 
Informacje na temat programu: http://www.polseff.org/
 
 •          PolSEFF Leasing- MŚP, rolnicy, firmy AGRO
 
Forma- Leasing
Finansowanie kosztów związanych z obniżeniem zużycia energii, przez zastosowanie nowoczesnych maszyn, urządzeń i technologii (urządzenie energooszczędne z listy LEME; http://polseff2-leasing.org/).
Finansowanie w oparciu i przyspieszoną analizę oszczędności energii lub bezpłatny audyt energetyczny
Budżet programu - 50mln €.
 
Więcej informacji: BGŻ BNP Paribas lub za naszym pośrednictwem
 
 •          PolSEFF2- MŚP
 
Forma- kredyty
Finansowanie kosztów związanych z obniżeniem zużycia energii, przez zastosowanie nowoczesnych maszyn, urządzeń i technologii (urządzenie energooszczędne z listy LEME) za pośrednictwem banku BGŻ BNP Paribas.
Budżet programu - 200mln €
 
Więcej informacji: BGŻ BNP Paribas lub za naszym pośrednictwem
 
 1.     Inicjatywa JEREMIE- mikro firmy, MŚP
Są to niskooprocentowane kredyty, pożyczki i poręczenia dla mikro, małych i średnich firm bez historii kredytowej.
Więcej informacji: http://www.jeremie.com.pl/dolnoslaskie/o-jeremie/