KREDYT

Banki na rynku Polskim oferujące kredytowanie instalacji fotowoltaicznych:

 •        ING Bank
 •        Credit Agricole
 •        Alior Bank Eko- Raty
 •        BGŻ BNP Paribas

 

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE MOŻLIWEGO FINANSOWANIA I DOTACJI

(NA CZAS- SIERPIEŃ 2017r.) :

 

EkoCumulus oferuje pośrednictwo w zakresie pozyskania dofinansowania inwestycji.

 

 1.      NFOŚiGW

 

 •        Region- na mikroinstalacje prosumenckie OZE

o   alternatywa programu Prosument, Kawka,

o   Forma- zwrotne preferencyjne niskooprocentowane pożyczki

o   przyznawane za pośrednictwem funduszy wojewódzkich (WFOŚiGW) na określonych przez nich warunkach

o   nabór wniosków przez WFOŚiGW- do 29.09.2017r.,

o   czas trwania do 31.12.2023r.,

o   program Region przewiduje uprzywilejowane oprocentowanie w stosunku do finansowania projektów środowiskowych w pozostałych dziedzinach ochrony środowiska

 

 •        E- Kumulator- w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsiewzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki.”

Forma- pożyczki dla przedsiębiorstw na zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery.

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/nabor-wnioskow-2017-dla-czesci-1/art,1,ogloszenie-o-naborze.html- czy dotyczy?

o   nabór wniosków: od 20.02.2017 do 20.12.2017r.,

o   pożyczki wynoszące od 1mln zł do 90 mln zł. (3-miesięczny WIBOR + 50 pb, nie mniej niż 2 proc. w skali roku), będą mogły ulec częściowemu umorzeniu.

 

 1.      WFOŚiGW

brak

 

 1.      POIŚ

 

 •        Odbiorcami wsparcia będą głównie:

- podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego)

- podmioty prawne (w szczególności duże przedsiębiostrwa)

jedynie- „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”; dotacja styczeń 2018 r.

 

Więcej informacji:http://fundusze-europejskie.net/program_operacyjny_infrastruktura_i_srodowisko

 

 1.      Regionalne Programy Operacyjne- odpowiednie dla danego województwa dla szerokiego spectrum odbiorców

Więcej informacji:

wyszukiwarka dotacji:http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/

 

 •        Województwo dolnośląskie

brak

 • Województwo wielkopolskie

„Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”

Opis projektu:budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej)

o   Forma- dotacje do 85% kosztów kwalifikowanych na instalacje prosumenckie lub budynki użyteczności publicznej

o   dotacja  od 30.06.2017 do 31.08.2017

o   o dofinansowanie mogą ubiegać się:

JST, ich związki i stowarzyszenia,

organizacje pozarządowe które następnie sfinansują inwestycję, wybranym podmiotom,

państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne,

przedsiębiorcy,

spółdzielnie mieszkaniowe,

szkoły wyższe,

podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych.

 •        Województwo lubuskie

brak

 

 •        Województwo opolskie

brak

 •        Polska

„Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci”

o   Forma- dofinansowanie do -85% kosztów kwalifikowanych

o   beneficjent- klastry energii,

o   nabór: od 31.07.2017 r. do 29.09.2017 r.,

o   przewidziane na instalację powyżej 2MW

 

 1.       Agencje, Instytucje Pośredniczące- prosumenci za pośrednictwem gmin

 

 •        Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca-

- Dotacje do -85% na mikroinstalacje prosumenckie; składnie wniosków za pośrednictwem gmin- zakończone, trwa podpisywanie umów, realizacja 2018

Więcej informacji:  http://www.dip.dolnyslask.pl/o-programie/poznaj-projekty.html

 

 1.      Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

 •        Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- rolnicy

"Modernizacja gospodarstw rolnych"

o   poziom dofinansowania- 50% kosztów kwalifikowanych (młodzi rolnicy- 60%)

o   dodatkowy nabór wniosków

o   obszar D (racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakosći produkcji, zwiększenie wartości dodanej produktu= zakup urządzeń)- I kwartał 2018r.

o   obszar A, B, C (rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego)- II kwartał 2018r.

 

 1.      Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju- realizowany  w ramach Programu Priorytetowego  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przy wsparciu Unii Europejskiej.

 

Informacje na temat programu: http://www.polseff.org/

 

 •        PolSEFF Leasing- MŚP, rolnicy, firmy AGRO

 

Forma - Leasing

Finansowanie kosztów związanych z obniżeniem zużycia energii, przez zastosowanie nowoczesnych maszyn, urządzeń i technologii (urządzenie energooszczędne z listy LEME; http://polseff2-leasing.org/).

Finansowanie w oparciu i przyspieszoną analizę oszczędności energii lub bezpłatny audyt energetyczny

Budżet programu - 50mln €.

 

Więcej informacji: BGŻ BNP Paribas lub za naszym pośrednictwem

 

 •        PolSEFF2- MŚP

 

Forma- kredyty

Finansowanie kosztów związanych z obniżeniem zużycia energii, przez zastosowanie nowoczesnych maszyn, urządzeń i technologii (urządzenie energooszczędne z listy LEME) za pośrednictwem banku BGŻ BNP Paribas.

Budżet programu - 200mln €

 

Więcej informacji: BGŻ BNP Paribas lub za naszym pośrednictwem

 

 1.      Inicjatywa JEREMIE- mikro firmy, MŚP

Są to niskooprocentowane kredyty, pożyczki i poręczenia dla mikro, małych i średnich firm bez historii kredytowej.

Więcej informacji: http://www.jeremie.com.pl/dolnoslaskie/o-jeremie/