20 sierpnia 2020 Karolina Gołda

Ulga termomodernizacyjna w praktyce

Ulga termomodernizacyjna jest kolejnym udogodnieniem dla właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Ponadto łączy się z innymi programami takimi jak Czyste Powietrze czy Mój Prąd. W wyniku, umożliwia to obniżenie kosztów przedsięwzięcia związanego z instalacją paneli fotowoltaicznych. Dlatego na jej podstawie można starać się o zwrot części poniesionych kosztów na cele termomodernizacyjne budynku mieszkalnego.

Komu przysługuje ulga?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jej zakres obejmuje domy wolno stojące, w zabudowie szeregowej, grupowej bądź bliźniaczej. Warunkiem koniecznym jest stanowienie strukturalnej całości przez dany budynek. Warto podkreślić, że w takich budynkach dopuszczalne jest wydzielenie najwyżej dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego – o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni budynku. Wynika z tego, że ulga nie dotyczy właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz właścicieli lokali przemysłowych w takich budynkach.

Ważnym aspektem prawnym jest fakt, iż przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku musi być zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Należy pamiętać, że z ulgi można skorzystać tylko i wyłącznie w przypadku budynków już wybudowanych. Jednak warto podkreślić, że ulga termomodernizacyjna nie dotyczy budynków będących w trakcie budowy.

Jak skorzystać z ulgi?

Aby móc dokonać odliczenia kosztów inwestycji termomodernizacyjnej od podatku należy spełnić poniższe kryteria:
– rozpocząć przedsięwzięcie mające na celu termomodernizację,
– nabywać produkty i usługi zgodnie z wykazem,
– zakończyć przedsięwzięcie w ciągu 3 lat,
– ponosić wydatki po oddaniu budynku do użytkowania
– odliczać poniesione wydatki w deklaracji PIT za dany rok.
Dodatkowo, korzystanie z ulgi nie wymaga potwierdzenia, że podjęte przedsięwzięcia poprawiły warunki termiczne budynku.

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej

W związku z tym z tytułu ulgi termomodernizacyjnej przysługuje odliczenie od podstawy opodatkowania do wysokości 53 000 zł na podatnika, niezależnie od liczby posiadanych przez niego nieruchomości. Należy pamiętać, że odliczeniu w ramach ulgi nie podlega ta część wydatków, która została dofinansowana z dotacji w ramach programu Czyste Powietrze lub Mój Prąd. Z takiej możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają dochody według skali podatkowej lub jednolitej stawki podatku wynoszącej 19%, oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku małżonków posiadających budynki objęte współwłasnością limit ten dotyczy każdego z nich osobno. Należy pamiętać, że ulga dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

,